خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39582 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39582','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39582 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Perfect Number به فارسی

ترجمه Perfect Number در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدد بي‌ كاست‌. می باشد

Perfect Number به چه معناست و Perfect Number یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Perfect Number

عدد بي‌ كاست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عدد بي‌ كاست‌., ترجمه عدد بي‌ كاست‌., کلمات شبیه عدد بي‌ كاست‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: