ترجمه Pericardium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.-ج‌.ش‌.) برون‌ شامه‌ دل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غشاء خارجي‌ قلب‌ , در فارسی : اط‌راف‌ قلب‌

Pericardium به چه معناست و Pericardium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pericardium

(تش‌.-ج‌.ش‌.) برون‌ شامه‌ دل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.-ج‌.ش‌.) برون‌ شامه‌ دل‌, ترجمه (تش‌.-ج‌.ش‌.) برون‌ شامه‌ دل‌, کلمات شبیه (تش‌.-ج‌.ش‌.) برون‌ شامه‌ دل‌ , غشاء خارجي‌ قلب‌ به لاتین , اط‌راف‌ قلب‌ به لاتین
دانلود فایل ها