ترجمه Periodontics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبحث‌ امراض‌ لثه‌ وبافت‌ هاي‌ محافظ‌ اط‌راف‌ دندان‌. می باشد

Periodontics به چه معناست و Periodontics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Periodontics

مبحث‌ امراض‌ لثه‌ وبافت‌ هاي‌ محافظ‌ اط‌راف‌ دندان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبحث‌ امراض‌ لثه‌ وبافت‌ هاي‌ محافظ‌ اط‌راف‌ دندان‌., ترجمه مبحث‌ امراض‌ لثه‌ وبافت‌ هاي‌ محافظ‌ اط‌راف‌ دندان‌., کلمات شبیه مبحث‌ امراض‌ لثه‌ وبافت‌ هاي‌ محافظ‌ اط‌راف‌ دندان‌.
دانلود فایل ها