ترجمه Peripheral Unit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد جنبي‌. می باشد

Peripheral Unit به چه معناست و Peripheral Unit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peripheral Unit

واحد جنبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واحد جنبي‌., ترجمه واحد جنبي‌., کلمات شبیه واحد جنبي‌.
دانلود فایل ها