ترجمه Permanent Fault در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيب‌ دائمي‌. می باشد

Permanent Fault به چه معناست و Permanent Fault یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Permanent Fault

عيب‌ دائمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عيب‌ دائمي‌., ترجمه عيب‌ دائمي‌., کلمات شبیه عيب‌ دائمي‌.
دانلود فایل ها