ترجمه Personalty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اموال‌ شخصي‌. می باشد

Personalty به چه معناست و Personalty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Personalty

اموال‌ شخصي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اموال‌ شخصي‌., ترجمه اموال‌ شخصي‌., کلمات شبیه اموال‌ شخصي‌.
دانلود فایل ها