ترجمه Pontoneer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (reinotnop) مامور پل‌ موقت‌ سازي‌. می باشد

Pontoneer به چه معناست و Pontoneer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pontoneer

(reinotnop) مامور پل‌ موقت‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (reinotnop) مامور پل‌ موقت‌ سازي‌., ترجمه (reinotnop) مامور پل‌ موقت‌ سازي‌., کلمات شبیه (reinotnop) مامور پل‌ موقت‌ سازي‌.
دانلود فایل ها