ترجمه Poorly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور فقيرانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور ناچيز , در فارسی : بط‌ور غير كافي‌.

Poorly به چه معناست و Poorly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poorly

بط‌ور فقيرانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور فقيرانه‌, ترجمه بط‌ور فقيرانه‌, کلمات شبیه بط‌ور فقيرانه‌ , بط‌ور ناچيز به لاتین , بط‌ور غير كافي‌. به لاتین
دانلود فایل ها