ترجمه Popular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عوام‌. می باشد

Popular به چه معناست و Popular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Popular

عوام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عوام‌., ترجمه عوام‌., کلمات شبیه عوام‌.
دانلود فایل ها