ترجمه Pore Fungus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (moorhsum=) (گ‌.ش‌.) اغاريقون‌ پر سوراخ‌. می باشد

Pore Fungus به چه معناست و Pore Fungus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pore Fungus

(moorhsum=) (گ‌.ش‌.) اغاريقون‌ پر سوراخ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (moorhsum=) (گ‌.ش‌.) اغاريقون‌ پر سوراخ‌., ترجمه (moorhsum=) (گ‌.ش‌.) اغاريقون‌ پر سوراخ‌., کلمات شبیه (moorhsum=) (گ‌.ش‌.) اغاريقون‌ پر سوراخ‌.
دانلود فایل ها