ترجمه Portability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابلت‌ حمل‌ ونقل‌ يا ترابري‌. می باشد

Portability به چه معناست و Portability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Portability

قابلت‌ حمل‌ ونقل‌ يا ترابري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابلت‌ حمل‌ ونقل‌ يا ترابري‌., ترجمه قابلت‌ حمل‌ ونقل‌ يا ترابري‌., کلمات شبیه قابلت‌ حمل‌ ونقل‌ يا ترابري‌.
دانلود فایل ها