ترجمه Positive Law در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قانون‌ مورد اجراي‌ دولت‌ (در مقابل‌ قانون‌ ط‌بيعت‌). می باشد

Positive Law به چه معناست و Positive Law یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Positive Law

قانون‌ مورد اجراي‌ دولت‌ (در مقابل‌ قانون‌ ط‌بيعت‌). به خارجی , ریشه انگلیسی قانون‌ مورد اجراي‌ دولت‌ (در مقابل‌ قانون‌ ط‌بيعت‌)., ترجمه قانون‌ مورد اجراي‌ دولت‌ (در مقابل‌ قانون‌ ط‌بيعت‌)., کلمات شبیه قانون‌ مورد اجراي‌ دولت‌ (در مقابل‌ قانون‌ ط‌بيعت‌).
دانلود فایل ها