ترجمه Post Exchange در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشگاه‌ اختصاصي‌ پادگان‌ ارتش‌. می باشد

Post Exchange به چه معناست و Post Exchange یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Post Exchange

فروشگاه‌ اختصاصي‌ پادگان‌ ارتش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فروشگاه‌ اختصاصي‌ پادگان‌ ارتش‌., ترجمه فروشگاه‌ اختصاصي‌ پادگان‌ ارتش‌., کلمات شبیه فروشگاه‌ اختصاصي‌ پادگان‌ ارتش‌.
دانلود فایل ها