ترجمه Post Processor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پس‌ پرداز. می باشد

Post Processor به چه معناست و Post Processor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Post Processor

پس‌ پرداز. به خارجی , ریشه انگلیسی پس‌ پرداز., ترجمه پس‌ پرداز., کلمات شبیه پس‌ پرداز.
دانلود فایل ها