ترجمه Postconsonantal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) بلافاصله‌ بعد از حرف‌ بيصدا. می باشد

Postconsonantal به چه معناست و Postconsonantal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postconsonantal

(د.) بلافاصله‌ بعد از حرف‌ بيصدا. به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) بلافاصله‌ بعد از حرف‌ بيصدا., ترجمه (د.) بلافاصله‌ بعد از حرف‌ بيصدا., کلمات شبیه (د.) بلافاصله‌ بعد از حرف‌ بيصدا.
دانلود فایل ها