ترجمه Poster Color در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيشه‌ محتوي‌ ابرنگ‌ وخمير رنگ‌. می باشد

Poster Color به چه معناست و Poster Color یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poster Color

شيشه‌ محتوي‌ ابرنگ‌ وخمير رنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شيشه‌ محتوي‌ ابرنگ‌ وخمير رنگ‌., ترجمه شيشه‌ محتوي‌ ابرنگ‌ وخمير رنگ‌., کلمات شبیه شيشه‌ محتوي‌ ابرنگ‌ وخمير رنگ‌.
دانلود فایل ها