ترجمه Postexilic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درتاريخ‌ يهود) وابسته‌ به‌ دوره‌ بعد از اسارت‌ يهود می باشد

Postexilic به چه معناست و Postexilic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postexilic

(درتاريخ‌ يهود) وابسته‌ به‌ دوره‌ بعد از اسارت‌ يهود به خارجی , ریشه انگلیسی (درتاريخ‌ يهود) وابسته‌ به‌ دوره‌ بعد از اسارت‌ يهود, ترجمه (درتاريخ‌ يهود) وابسته‌ به‌ دوره‌ بعد از اسارت‌ يهود, کلمات شبیه (درتاريخ‌ يهود) وابسته‌ به‌ دوره‌ بعد از اسارت‌ يهود
دانلود فایل ها