ترجمه Posthypnotic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناشي‌ از اثرات‌ بعدي‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌. می باشد

Posthypnotic به چه معناست و Posthypnotic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Posthypnotic

ناشي‌ از اثرات‌ بعدي‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناشي‌ از اثرات‌ بعدي‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌., ترجمه ناشي‌ از اثرات‌ بعدي‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌., کلمات شبیه ناشي‌ از اثرات‌ بعدي‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌.
دانلود فایل ها