ترجمه Postimpressionism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ هنري‌ تجسم‌ عين‌ مناظ‌ر (مثل‌ سبك‌ هنري‌ كوبيسم‌). می باشد

Postimpressionism به چه معناست و Postimpressionism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postimpressionism

سبك‌ هنري‌ تجسم‌ عين‌ مناظ‌ر (مثل‌ سبك‌ هنري‌ كوبيسم‌). به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ هنري‌ تجسم‌ عين‌ مناظ‌ر (مثل‌ سبك‌ هنري‌ كوبيسم‌)., ترجمه سبك‌ هنري‌ تجسم‌ عين‌ مناظ‌ر (مثل‌ سبك‌ هنري‌ كوبيسم‌)., کلمات شبیه سبك‌ هنري‌ تجسم‌ عين‌ مناظ‌ر (مثل‌ سبك‌ هنري‌ كوبيسم‌).
دانلود فایل ها