ترجمه Postorbital در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) واقع‌ در پشت‌ كاسه‌ چشم‌. می باشد

Postorbital به چه معناست و Postorbital یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postorbital

(تش‌.) واقع‌ در پشت‌ كاسه‌ چشم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) واقع‌ در پشت‌ كاسه‌ چشم‌., ترجمه (تش‌.) واقع‌ در پشت‌ كاسه‌ چشم‌., کلمات شبیه (تش‌.) واقع‌ در پشت‌ كاسه‌ چشم‌.
دانلود فایل ها