ترجمه Potentiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيرومند ساختن‌. می باشد

Potentiation به چه معناست و Potentiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potentiation

نيرومند ساختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيرومند ساختن‌., ترجمه نيرومند ساختن‌., کلمات شبیه نيرومند ساختن‌.
دانلود فایل ها