خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40221 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40221','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40221 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Potentiation به فارسی

ترجمه Potentiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيرومند ساختن‌. می باشد

Potentiation به چه معناست و Potentiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potentiation

نيرومند ساختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيرومند ساختن‌., ترجمه نيرومند ساختن‌., کلمات شبیه نيرومند ساختن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: