ترجمه Poundage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محصور سازي‌ حيوانات‌. می باشد

Poundage به چه معناست و Poundage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poundage

محصور سازي‌ حيوانات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محصور سازي‌ حيوانات‌., ترجمه محصور سازي‌ حيوانات‌., کلمات شبیه محصور سازي‌ حيوانات‌.
دانلود فایل ها