ترجمه Pourparler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yelrapruop=) جلسه‌ غير رسمي‌ براي‌ مذاكره‌ در اط‌راف‌ می باشد

Pourparler به چه معناست و Pourparler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pourparler

(yelrapruop=) جلسه‌ غير رسمي‌ براي‌ مذاكره‌ در اط‌راف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yelrapruop=) جلسه‌ غير رسمي‌ براي‌ مذاكره‌ در اط‌راف‌, ترجمه (yelrapruop=) جلسه‌ غير رسمي‌ براي‌ مذاكره‌ در اط‌راف‌, کلمات شبیه (yelrapruop=) جلسه‌ غير رسمي‌ براي‌ مذاكره‌ در اط‌راف‌
دانلود فایل ها