ترجمه Powder Room در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مستراح‌ يا توالت‌ زنانه‌. می باشد

Powder Room به چه معناست و Powder Room یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Powder Room

مستراح‌ يا توالت‌ زنانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مستراح‌ يا توالت‌ زنانه‌., ترجمه مستراح‌ يا توالت‌ زنانه‌., کلمات شبیه مستراح‌ يا توالت‌ زنانه‌.
دانلود فایل ها