ترجمه Practic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lacitcarp) عملي‌. می باشد

Practic به چه معناست و Practic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Practic

(lacitcarp) عملي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lacitcarp) عملي‌., ترجمه (lacitcarp) عملي‌., کلمات شبیه (lacitcarp) عملي‌.
دانلود فایل ها