ترجمه Preadolescence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوره‌ قبل‌ از بلوغ‌ انسان‌ (يعني‌ از 9تا 21 سالگي‌). می باشد

Preadolescence به چه معناست و Preadolescence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preadolescence

دوره‌ قبل‌ از بلوغ‌ انسان‌ (يعني‌ از 9تا 21 سالگي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی دوره‌ قبل‌ از بلوغ‌ انسان‌ (يعني‌ از 9تا 21 سالگي‌)., ترجمه دوره‌ قبل‌ از بلوغ‌ انسان‌ (يعني‌ از 9تا 21 سالگي‌)., کلمات شبیه دوره‌ قبل‌ از بلوغ‌ انسان‌ (يعني‌ از 9تا 21 سالگي‌).
دانلود فایل ها