ترجمه Preatomic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از استفاده‌ بمب‌ يا نيروي‌ اتمي‌. می باشد

Preatomic به چه معناست و Preatomic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preatomic

مربوط‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از استفاده‌ بمب‌ يا نيروي‌ اتمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از استفاده‌ بمب‌ يا نيروي‌ اتمي‌., ترجمه مربوط‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از استفاده‌ بمب‌ يا نيروي‌ اتمي‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از استفاده‌ بمب‌ يا نيروي‌ اتمي‌.
دانلود فایل ها