ترجمه Precautionary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشگيرانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احتياط‌ي‌.

Precautionary به چه معناست و Precautionary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precautionary

پيشگيرانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشگيرانه‌, ترجمه پيشگيرانه‌, کلمات شبیه پيشگيرانه‌ , احتياط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها