ترجمه Precentorship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهبري‌ سرايندگان‌. می باشد

Precentorship به چه معناست و Precentorship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precentorship

رهبري‌ سرايندگان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رهبري‌ سرايندگان‌., ترجمه رهبري‌ سرايندگان‌., کلمات شبیه رهبري‌ سرايندگان‌.
دانلود فایل ها