ترجمه Precipitative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ تعجيل‌ كردن‌. می باشد

Precipitative به چه معناست و Precipitative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precipitative

مربوط‌ به‌ تعجيل‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ تعجيل‌ كردن‌., ترجمه مربوط‌ به‌ تعجيل‌ كردن‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ تعجيل‌ كردن‌.
دانلود فایل ها