ترجمه Precise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دقيق‌. می باشد

Precise به چه معناست و Precise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precise

دقيق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دقيق‌., ترجمه دقيق‌., کلمات شبیه دقيق‌.
دانلود فایل ها