ترجمه Prediction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشگويي‌. می باشد

Prediction به چه معناست و Prediction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prediction

پيشگويي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشگويي‌., ترجمه پيشگويي‌., کلمات شبیه پيشگويي‌.
دانلود فایل ها