ترجمه Predigestion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سهل‌ الهظ‌م‌ سازي‌ , در فارسی : تسهيل‌.

Predigestion به چه معناست و Predigestion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predigestion

وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وغيره‌, ترجمه وغيره‌, کلمات شبیه وغيره‌ , سهل‌ الهظ‌م‌ سازي‌ به لاتین , تسهيل‌. به لاتین
دانلود فایل ها