ترجمه Prefacer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديباچه‌ نگار. می باشد

Prefacer به چه معناست و Prefacer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prefacer

ديباچه‌ نگار. به خارجی , ریشه انگلیسی ديباچه‌ نگار., ترجمه ديباچه‌ نگار., کلمات شبیه ديباچه‌ نگار.
دانلود فایل ها