ترجمه Preprocessor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ پرداز. می باشد

Preprocessor به چه معناست و Preprocessor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preprocessor

پيش‌ پرداز. به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ پرداز., ترجمه پيش‌ پرداز., کلمات شبیه پيش‌ پرداز.
دانلود فایل ها