ترجمه Prepuberal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (latrebuberp=) وابسته‌ بدوره‌ قبل‌ از بلوغ‌. می باشد

Prepuberal به چه معناست و Prepuberal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prepuberal

(latrebuberp=) وابسته‌ بدوره‌ قبل‌ از بلوغ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (latrebuberp=) وابسته‌ بدوره‌ قبل‌ از بلوغ‌., ترجمه (latrebuberp=) وابسته‌ بدوره‌ قبل‌ از بلوغ‌., کلمات شبیه (latrebuberp=) وابسته‌ بدوره‌ قبل‌ از بلوغ‌.
دانلود فایل ها