ترجمه Prerequisite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لازمه‌ امري‌. می باشد

Prerequisite به چه معناست و Prerequisite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prerequisite

لازمه‌ امري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لازمه‌ امري‌., ترجمه لازمه‌ امري‌., کلمات شبیه لازمه‌ امري‌.
دانلود فایل ها