خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40808 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40808','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40808 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pressure Gauge به فارسی

ترجمه Pressure Gauge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌. می باشد

Pressure Gauge به چه معناست و Pressure Gauge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pressure Gauge

فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌., ترجمه فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌., کلمات شبیه فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: