ترجمه Prettify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاحدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قشنگ‌ , در فارسی : شكيل‌ , به فارسی : خوش‌ نما , سایر ترجمه ها : خوب‌ بط‌ور دلپذير

Prettify به چه معناست و Prettify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prettify

تاحدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تاحدي‌, ترجمه تاحدي‌, کلمات شبیه تاحدي‌ , قشنگ‌ به لاتین , شكيل‌ به لاتین , خوش‌ نما خارجی , خوب‌ در زبان , بط‌ور دلپذيرانگلیسی




دانلود فایل ها