ترجمه Primiparous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ يك‌ اولاد. می باشد

Primiparous به چه معناست و Primiparous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Primiparous

داراي‌ يك‌ اولاد. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ يك‌ اولاد., ترجمه داراي‌ يك‌ اولاد., کلمات شبیه داراي‌ يك‌ اولاد.
دانلود فایل ها