ترجمه Principal Parts در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در افعال‌ انگليسي‌) قسمتهاي‌ اصلي‌ زمانهاي‌ فعل‌ كه‌ می باشد

Principal Parts به چه معناست و Principal Parts یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Principal Parts

(در افعال‌ انگليسي‌) قسمتهاي‌ اصلي‌ زمانهاي‌ فعل‌ كه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در افعال‌ انگليسي‌) قسمتهاي‌ اصلي‌ زمانهاي‌ فعل‌ كه‌, ترجمه (در افعال‌ انگليسي‌) قسمتهاي‌ اصلي‌ زمانهاي‌ فعل‌ كه‌, کلمات شبیه (در افعال‌ انگليسي‌) قسمتهاي‌ اصلي‌ زمانهاي‌ فعل‌ كه‌
دانلود فایل ها