ترجمه Printed Circuit Board در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخته‌ مدار چاپي‌. می باشد

Printed Circuit Board به چه معناست و Printed Circuit Board یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Printed Circuit Board

تخته‌ مدار چاپي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تخته‌ مدار چاپي‌., ترجمه تخته‌ مدار چاپي‌., کلمات شبیه تخته‌ مدار چاپي‌.
دانلود فایل ها