خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41020 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41020','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41020 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Printed Circuit Board به فارسی

ترجمه Printed Circuit Board در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخته‌ مدار چاپي‌. می باشد

Printed Circuit Board به چه معناست و Printed Circuit Board یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Printed Circuit Board

تخته‌ مدار چاپي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تخته‌ مدار چاپي‌., ترجمه تخته‌ مدار چاپي‌., کلمات شبیه تخته‌ مدار چاپي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: