ترجمه Priory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دير يا خانقاه‌ كوچكتر از صومعه‌. می باشد

Priory به چه معناست و Priory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Priory

دير يا خانقاه‌ كوچكتر از صومعه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دير يا خانقاه‌ كوچكتر از صومعه‌., ترجمه دير يا خانقاه‌ كوچكتر از صومعه‌., کلمات شبیه دير يا خانقاه‌ كوچكتر از صومعه‌.
دانلود فایل ها