ترجمه Private School در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدرسه‌ ملي‌. می باشد

Private School به چه معناست و Private School یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Private School

مدرسه‌ ملي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدرسه‌ ملي‌., ترجمه مدرسه‌ ملي‌., کلمات شبیه مدرسه‌ ملي‌.
دانلود فایل ها