ترجمه Privieged Operation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ ممتاز. می باشد

Privieged Operation به چه معناست و Privieged Operation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Privieged Operation

عمل‌ ممتاز. به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ ممتاز., ترجمه عمل‌ ممتاز., کلمات شبیه عمل‌ ممتاز.
دانلود فایل ها