ترجمه Probit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد قياس‌ احتمالات‌ اماري‌ بر اساس‌ حداقل‌ انحراف‌ از می باشد

Probit به چه معناست و Probit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Probit

واحد قياس‌ احتمالات‌ اماري‌ بر اساس‌ حداقل‌ انحراف‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی واحد قياس‌ احتمالات‌ اماري‌ بر اساس‌ حداقل‌ انحراف‌ از, ترجمه واحد قياس‌ احتمالات‌ اماري‌ بر اساس‌ حداقل‌ انحراف‌ از, کلمات شبیه واحد قياس‌ احتمالات‌ اماري‌ بر اساس‌ حداقل‌ انحراف‌ از
دانلود فایل ها