ترجمه Problem Definition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعريف‌ مسئله‌. می باشد

Problem Definition به چه معناست و Problem Definition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Problem Definition

تعريف‌ مسئله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تعريف‌ مسئله‌., ترجمه تعريف‌ مسئله‌., کلمات شبیه تعريف‌ مسئله‌.
دانلود فایل ها