ترجمه Proboscidean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (naidicsoborp) وابسته‌ بخرط‌وم‌ داران‌ عاجدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راسته‌

Proboscidean به چه معناست و Proboscidean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proboscidean

(naidicsoborp) وابسته‌ بخرط‌وم‌ داران‌ عاجدار به خارجی , ریشه انگلیسی (naidicsoborp) وابسته‌ بخرط‌وم‌ داران‌ عاجدار, ترجمه (naidicsoborp) وابسته‌ بخرط‌وم‌ داران‌ عاجدار, کلمات شبیه (naidicsoborp) وابسته‌ بخرط‌وم‌ داران‌ عاجدار , راسته‌ به لاتین
دانلود فایل ها