ترجمه Procedural در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رويه‌اي‌. می باشد

Procedural به چه معناست و Procedural یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Procedural

رويه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رويه‌اي‌., ترجمه رويه‌اي‌., کلمات شبیه رويه‌اي‌.
دانلود فایل ها