ترجمه Process Control در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنترل‌ فرايندها. می باشد

Process Control به چه معناست و Process Control یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Process Control

كنترل‌ فرايندها. به خارجی , ریشه انگلیسی كنترل‌ فرايندها., ترجمه كنترل‌ فرايندها., کلمات شبیه كنترل‌ فرايندها.
دانلود فایل ها